ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ

Unicodeရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။(၂၀၁၂ခုနှစ်၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁။)၁၃၇၃ခုနှစ်၊တပေါင်းလဆန်း၃ရက်(၂၀၁၂ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ၂၄ရက်)[ပြင်ဆင်:28.03.2012,20.01.2016,02.12.2016]”နိဒါန်း”ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၂၈၉တွင်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုရပ်ရွာကကြည်ညိုလေးစားပြီးသိက္ခာသမာဓိရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအားဥပဒေနှင့်အညီခန့်အပ်တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အလျောက်ယင်းသို့ခန့်အပ်ပေးပြီးရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။အခန်း(၁)======”အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်”၁။ဤဥပဒေကိုရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။၂။ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသောအောက်ပါစကားရပ်များသည်ဖော်ပြပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-(က)ရပ်ကွက်ဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နိမိတ်အတွင်းရပ်ကွက်အဖြစ်ဤဥပဒေအရနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဒေသကိုဆိုသည်။(ခ)ကျေးရွာဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နိမိတ်အတွင်းပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်နယ်မြေတွင်ကျေးရွာအဖြစ်ဤဥပဒေအရနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဒေသကိုဆိုသည်။(ဂ)ကျေးရွာအုပ်စုဆိုသည်မှာကျေးရွာတစ်ရွာကိုဖြစ်စေ၊ကျေးရွာအများကိုစုစည်း၍ဖြစ်စေကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်ဤဥပဒေအရနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဒေသကိုဆိုသည်။(ဃ)မြို့ဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်များကိုစုစည်း၍ဖြစ်စေမြို့အဖြစ်ဤဥပဒေအရနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဒေသကိုဆိုသည်။(င)မြို့နယ်ဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်များကိုဖြစ်စေ၊သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုများနှင့်မြို့ကိုဖြစ်စေစုစည်း၍မြို့နယ်အဖြစ်ဤဥပဒေအရနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဒေသကိုဆိုသည်။(စ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုစာရေးဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကခန့်အပ်ထားသောစာရေးဝန်ထမ်းကိုဆိုသည်။(ဆ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ဤဥပဒေအရခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်။(ဇ)မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုသည်မှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဆိုသည်။(ဈ)ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဆိုသည်မှာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်​ရေးမှူးရွေးချယ်ရာတွင်ကြီးကြပ်နိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။(ည)အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသောအိမ်ထောင်စုဦးရေစာရင်းပုံစံတွင်အိမ်ထောင်ဦးစီးအဖြစ်ဖော်ပြထားခြင်းခံရသူကိုဆိုသည်။(ဋ)ဆယ်အိမ်မှူးဆိုသည်မှာရာအိမ်မှူးရွေးချယ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားအထောက်အကူပြုရန်အတွက်လည်းကောင်းသက်ဆိုင်ရာဆယ်အိမ်စုအစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်သည့်ပုဒ်မ၅ပါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသူကိုဆိုသည်။(ဌ)ရာအိမ်မှူးဆိုသည်မှာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားအထောက်အကူပြုရန်အတွက်လည်းကောင်းသက်ဆိုင်ရာရာအိမ်စုအစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်သည့်ပုဒ်မ၅ပါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသူကိုဆိုသည်။(ဍ)ကျေးရွာတာဝန်ခံဆိုသည်မှာကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားအထောက်အကူပြုရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာရှိရာအိမ်မှူးများကရွေးချယ်သည့်ပုဒ်မ၅ပါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသူကိုဆိုသည်။(ဎ)အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားမဲပေးရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည့်အိမ်ထောင်စုတစ်ခု၏အိမ်ထောင်ဦးစီးသို့မဟုတ်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးမိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>အခန်း(၂)======”ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုများဖွဲ့စည်းရေး”၃။သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဖြစ်စေ၊နေပြည်တော်ကောင်စီကဖြစ်စေထောက်ခံတင်ပြချက်အရနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်လျက်-(က)မြို့နယ်နိမိတ်အတွင်းရပ်ကွက်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အမည်ပြောင်းလဲခြင်းပြုနိုင်သည်။(ခ)မြို့နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်ကျေးရွာများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အမည်ပြောင်းလဲခြင်းပြုနိုင်သည်။(ဂ)ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရဖွဲ့စည်းသည့်ကျေးရွာတစ်ရွာကိုဖြစ်စေ၊ကျေးရွာအများကိုစုစည်း၍ဖြစ်စေကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အမည်ပြောင်းလဲခြင်းပြုနိုင်သည်။(ဃ)ပုဒ်မခွဲ(က)အရဖွဲ့စည်းသည့်ရပ်ကွက်များကိုစုစည်း၍မြို့သို့မဟုတ်မြို့နယ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အမည်ပြောင်းလဲခြင်းပြုနိုင်သည်။(င)ရပ်ကွက်များကိုဖြစ်စေ၊ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်မြို့များကိုဖြစ်စေစုစည်း၍မြို့နယ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အမည်ပြောင်းလဲခြင်းပြုနိုင်သည်။၄။မြို့များအက်ဥပဒေ(၁၉၀၇ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံအက်ဥပဒေအမှတ်၃)နှင့်ကျေးရွာအက်ဥပဒေ(၁၉၀၇ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံအက်ဥပဒေအမှတ်၆)အရသတ်မှတ်ထားသောမြို့၊ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ကျေးရွာများသည်ဤဥပဒေအရပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမပြုသရွေ့သတ်မှတ်သည့်မြို့၊ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ကျေးရွာများဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။အခန်း(၃)======”ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ကျေးရွာတာဝန်ခံ၊ရာအိမ်မှူး၊ဆယ်အိမ်မှူးတို့တွင်ပြည့်စုံရမည့်အရည်အချင်းများ”<ပြင်ဆင်02.12.2016>၅။အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံရမည်-(က)နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသောနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊(ခ)အသက်၂၅နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ခြင်း၊(ဂ)[ပယ်ဖျက်](ဃ)[ပယ်ဖျက်](င)သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတစ်ဆက်တည်းအနည်းဆုံးငါးနှစ်နေထိုင်လျက်ရှိသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင်သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်အမှန်တကယ်နေထိုင်မည့်သူဖြစ်ခြင်း၊ခြွင်းချက်။ဒေသခံအငြိမ်းစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတစ်ဆက်တည်း(၂)နှစ်နေထိုင်သူကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။(စ)ရပ်ကွက်ကကြည်ညိုလေးစားပြီးသိက္ခာသမာဓိရှိသူဖြစ်ခြင်း၊(ဆ)ပေးအပ်သည့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ခြင်း၊(ဇ)နိုင်ငံတော်နှင့်ရပ်ရွာဒေသ၏အကျိုးကိုစေတနာထက်သန်စွာဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသူဖြစ်ခြင်း၊(ဈ)အတူနေမိသားစုဝင်များလည်းအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ခြင်း၊(ည)တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ခြင်း၊(ဋ)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဝင်မဟုတ်ခြင်း၊မတရားအသင်းအဖွဲ့များ၌ပါဝင်သူ၊ဆက်သွယ်သူမဟုတ်ခြင်း။<ပြင်ဆင်02.12.2016>အခန်း(၄)======”ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း”၆။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ရာတွင်ကြီးကြပ်နိုင်ရေးအတွက်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများကရွေးချယ်ပေးသောယင်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသည့်ရပ်မိရပ်ဖငါးဦးကိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၇။ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်-(က)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုစာရင်းများရယူ၍သတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းများနှင့်အညီရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအလိုက်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းအစဉ်လိုက်ဖြစ်သောဆယ်အိမ်စုအစုအဖွဲ့နှင့်ရာအိမ်စုအစုအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းရမည်။(ခ)ဆယ်အိမ်စုအသီးသီးတွင်နေထိုင်ကြသောအိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်တို့အားစုစည်း၍မိမိတို့နေထိုင်ရာဆယ်အိမ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများအနက်မှပုဒ်မ၅ပါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသူတစ်ဦးကိုအများဆန္ဒနှင့်အညီဆယ်အိမ်မှူးအဖြစ်ရွေးချယ်ရမည်။(ဂ)ရာအိမ်စုအသီးသီးတွင်ရွေးချယ်ခံရသောဆယ်အိမ်မှူးများအနက်မှရာအိမ်မှူးတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာရာအိမ်စုအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်များကအများဆန္ဒနှင့်အညီရွေးချယ်ရမည်။(ဃ)ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောရာအိမ်မှူးတစ်ဦးတည်းသာရှိပါကယင်းပုဂ္ဂိုလ်အားရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးနိုင်ရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြရမည်။(င)ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့်ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးထက်ပိုပါကယင်းပုဂ္ဂိုလ်အား-(၁)ရပ်ကွက်များတွင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလောင်းများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ကျေးရွာအုပ်စုများတွင်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလောင်းများအဖြစ်လည်းကောင်းအမည်စာရင်းပြုစုရမည်။(၂)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလောင်းများအဖြစ်အမည်စာရင်းပြုစုရာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒမပြုသည့်ရာအိမ်မှူးများရှိပါကယင်းတို့၏အမည်ကိုရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလောင်းအမည်စာရင်းတွင်ချန်လှပ်ရမည်။(စ)ပုဒ်မခွဲ(င)၊ပုဒ်မခွဲငယ်(၁)အရပြုစုထားသောအမည်စာရင်းပါပုဂ္ဂိုလ်များအနက်မှရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်များကသတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်တွင်လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးပြီးရွေးချယ်စေရမည်။ရရှိသောဆန္ဒမဲများကိုရေတွက်၍ဆန္ဒမဲအများအနည်းအလိုက်အမည်စာရင်းပြုစုပြီးကြေညာရမည်။(ဆ)ကျေးရွာတစ်ရွာထက်ပိုမိုဖွဲ့စည်းထားသောကျေးရွာအုပ်စုများတွင်သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာတာဝန်ခံအဖြစ်ဆယ်အိမ်မှူး၊ရာအိမ်မှူးများကမိမိတို့ထဲမှတစ်ဦးကိုအများဆန္ဒနှင့်အညီရွေးချယ်ရမည်။(ဇ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး​ရွေးချယ်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍အောက်ပါတို့ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြရမည်-(၁)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူ၏အမည်စာရင်းနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊(၂)ကျေးရွာတာဝန်ခံများ၊ရာအိမ်မှူးများအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏အမည်စာရင်းနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊(၃)ဆယ်အိမ်မှူးများ၏အမည်စာရင်းနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၈။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကပုဒ်မ၇၊ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရတင်ပြလာသောအမည်စာရင်းပါပုဂ္ဂိုလ်များအားစိစစ်ပြီးပုဒ်မ၅ပါအရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံပါကရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ရမည်။သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာတာဝန်ခံ၊ရာအိမ်မှူး၊ဆယ်အိမ်မှူးများအဖြစ်တာဝန်ပေးရမည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၉။(က)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရာထူးသက်တမ်းသည်သာမန်အားဖြင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ယင်း၏သက်တမ်းသည်တစ်ဆက်တည်းနှစ်ကြိမ်ထက်မပိုစေရ။သို့ရာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသက်တမ်း၏ထက်ဝက်ထက်မပိုသောကြားဖြတ်တာဝန်ယူသည့်ကာလကိုရာထူးသက်တမ်းတစ်ခုဟုမသတ်မှတ်ရ။(ခ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏သက်တမ်းသစ်ကာလတွင်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးပြီးသည့်အချိန်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးရမည်။<ပြင်ဆင်20.01.2016,02.12.2016>၁၀။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှင်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည့်နေ့မှစ၍မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်သက်တမ်းအတွင်းယင်းပါတီအဖွဲ့အစည်း၏ပါတီလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။အခန်း(၅)======လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ်များ၁၁။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အောက်ပါကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်-(က)လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဥပဒေနည်းဥပဒေများ၊စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ခ)လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊အရှိန်အဝါကိုအသုံးပြုခြင်း၊မသမာမှုပြုခြင်းနှင့်မလျော်ဩဇာသုံးခြင်းတို့မှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊(ဂ)ဥပဒေနှင့်အညီပေးအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်း။အခန်း(၆)လုပ်ငန်းအခြေခံမူများ၁၂။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင်အောက်ပါအခြေခံမူများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်-(က)ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကိုလိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်း၊(ခ)ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊(ဂ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုနေပြည်သူများအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာလုပ်ကိုင်နေထိုင်နိုင်စေခြင်း၊(ဃ)ရပ်ရွာဒေသဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်လူမျိုးနွယ်စုများ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုအလေးထားခြင်း၊(င)အများပြည်သူအကျိုးနှင့်ဒေသခံပြည်သူများ၏အကျိုးကိုလတ်တလောထိခိုက်စေသည့်ဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်သဖြင့်အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်သည့်အခါဒေသခံပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းတိုင်းသည်ယင်းတို့အတွက်အရေးကြီးပြီးတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်စေရမည့်အပြင်ဒေသခံပြည်သူများအပေါ်ကြီးလေးသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန်အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်း၊(စ)မိမိ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍တာဝန်ယူမှုနှင့်တာဝန်ခံမှုရှိခြင်း၊(ဆ)ဤဥပဒေပါလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍သက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။<ပြင်ဆင်02.12.2016>အခန်း(၇)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ၁၃။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်-(က)လုံခြုံရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေး၊(ခ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများ၏စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ဂ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများ၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊(ဃ)ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊(င)မှုခင်းများနှင့်ဒုစရိုက်မှုများဖော်ထုတ်ခြင်း၊သတင်းပေးတိုင်ကြားခြင်း၊ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအားသတင်းပို့ခြင်းနှင့်ကူညီခြင်း၊(စ)ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရ၊နေပြည်တော်ကောင်စီနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့တို့ကဖြစ်စေ၊ယင်းတို့၏တာဝန်ပေးချက်အရအစိုးရဌာန၊အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်​စေဦးစီးကျင်းပသည့်အခမ်းအနားများနှင့်ပွဲများမှအပအခြားအခမ်းအနားများ၊အများပြည်သူသို့ဖျော်​ဖြေသည့်ပွဲများ၊ပြပွဲများ၊ပြိုင်ပွဲများ၊ရိုးရာဓလေ့အရပွဲများကျင်းပခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံအသိပေးတင်ပြပြီးတာဝန်ယူ၊တာဝန်ခံကျင်းပစေခြင်း၊(ဆ)[ပယ်ဖျက်](ဇ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူမဟုတ်သောမသင်္ကာဖွယ်သူစိမ်းတွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာသို့သတင်းပို့ခြင်းနှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီအစီရင်ခံခြင်း၊(ဈ)အသံချဲ့စက်ဖွင့်ခွင့်တောင်းခံခြင်းကိုစည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်၍ခွင့်ပြုခြင်း၊ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသံချဲ့စက်ဖွင့်သူသို့မဟုတ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူအားအရေးယူခြင်း၊အရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(ည)အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖျော်ဖြေမှု၊အပန်းဖြေအနားယူမှုလုပ်ငန်းများတည်ထောင်ခွင့်တောင်းခံလာပါကသဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသို့တင်ပြခြင်း၊ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖွင့်လှစ်လျှင်ဖြစ်စေ၊စည်းကမ်းချက်မလိုက်နာလျှင်ဖြစ်စေအရေးယူခြင်း၊အရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(ဋ)အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွင်လောင်းကစားခြင်းကိုဖမ်းဆီးခြင်း၊အရေးယူနိုင်ရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(ဌ)လောင်းကစားအိမ်သို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဝရမ်းထုတ်ပေးခြင်း၊(ဍ)လက်ပူးလက်ကြပ်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသောသတင်းကျော်စောသည့်လူဆိုး၊သူခိုးများအားဖမ်းဆီးခြင်း၊အရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(ဎ)တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊မှုခင်းကျဆင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးတို့အတွက်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သောနေအိမ်ဥပစာနှင့်နေရာများကိုလုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်နှင့်အဖွဲ့ဖြင့်စနစ်တကျဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊(ဏ)လမ်းများ၊အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်အများပြည်သူအားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်၊အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်ထိခိုက်နစ်နာစေရန်ပြုလုပ်မှုအတွက်လည်းကောင်း၊ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းကောင်း၊ခွင့်ပြုချက်မရှိသောလက်နက်ခဲယမ်းများကိုင်ဆောင်မှုကိုလည်းကောင်းတားမြစ်ခြင်း၊ယင်းသို့တားမြစ်သည်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါကဖမ်းဆီးခြင်း၊ဖမ်းဆီးရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(တ)နိုင်ငံခြားသားဝင်ထွက်သွားလာမှုကိုသက်ဆိုင်ရာသို့သတင်းပေးပို့ခြင်း၊(ထ)မိမိရှေ့တွင်ဖြစ်ပွားသောပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ဖမ်းဆီးစေခြင်း၊ယင်းသို့ဖမ်းဆီးခံရသူကိုအရေးယူရန်သက်ဆိုင်ရာသို့အကြောင်းကြားခြင်း၊(ဒ)ကူးစက်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်မီးငြှိမ်းသတ်ရေး၊အများပြည်သူတို့အားနှောင့်ယှက်မှုမှတားဆီးရေးတို့ကိုညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ဓ)ဖွားသေမှတ်ပုံတင်စာရင်းနှင့်အိမ်ထောင်စုပြောင်း​​ရွှေ့ထွက်ခွာခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခြင်းနှင့်လူဦးရေစာရင်းများကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပြုစုခြင်း၊(န)လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များတွင်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားပါကသက်ဆိုင်ရာသို့သတင်းပို့ခြင်း၊တိရစ္ဆာန်များစနစ်တကျမွေးမြူရန်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊သတ်ဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲဖြစ်စေ၊စည်းကမ်းနှင့်မညီဘဲဖြစ်စေကျွဲနွားသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း၊မလိုက်နာပါကသက်ဆိုင်ရာသို့အရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(ပ)နိုင်ငံပိုင်မြေ၊မြို့မြေ၊ကျေးရွာမြေ၊လယ်ယာမြေ၊မြေနုကျွန်း၊လမ်းမြေ၊သစ်တောမြေ၊ကျေးရွာပိုင်ထင်းစိုက်ခင်းမြေ၊စားကျက်မြေ၊ကျေးရွာဘုံမြေ၊သုသာန်မြေများတွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျူးကျော်ခြင်း၊အိမ်စုအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ရပ်ကွက်ကျေးရွာအသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊နေအိမ်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းတို့ကိုတားမြစ်ခြင်း၊မလိုက်နာပါကအရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(ဖ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအတွင်းရှိဆည်မြောင်း၊တာတမံများ၊မြစ်၊ချောင်းများ၊တူးမြောင်းများ၊လမ်းကြားမြောင်းများ၊ရေဆိုးထုတ်မြောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊စက်ရေတွင်းများ၊လက်ရိုက်တွင်းတိမ်များ၊စိမ့်စမ်းရေထွက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးမှုများကိုသက်ဆိုင်ရာသို့အရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(ဗ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအတွင်းရှိမြေတိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်သို့မဟုတ်ကျောက်တိုင်များစစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊နယ်နိမိတ်တစ်လျောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည့်ထူးခြားမှုအခြေအနေများကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြခြင်း၊(ဘ)တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကအပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်အရလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊(မ)ရွာမြေများအတွက်နှင့်ရွာမြေများအတွင်းမြေနေရာများကိုချထားပေးမည်ဆိုပါကမြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများဥပဒေနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာသို့တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ယ)မြေခွန်နှင့်အစိုးရချေးငွေများကောက်ခံပေးခြင်း၊(ရ)အင်းအိုင်များ၊ငါးမွေးကန်များထိန်းသိမ်းခြင်း၊အင်းအိုင်များတွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျူးကျော်သူများ၊ငါးပုဇွန်ဖမ်းသူများကိုတားမြစ်ခြင်း၊မလိုက်နာပါကသက်ဆိုင်ရာသို့အရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း၊(လ)မီးဘေး၊ရေဘေး၊လေဘေး၊ငလျင်ဘေးစသည့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပါကကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ဝ)အများပြည်သူအကျိုးနှင့်ဒေသခံပြည်သူများ၏အကျိုးကိုလတ်တလောထိခိုက်စေမည့်ဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်သဖြင့်အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်သည့်အခါဒေသခံပြည်သူတို့အတွက်အရေးကြီးပြီးတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုသည့်လုပ်ငန်းကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံအမြန်ဆုံးတင်ပြခြင်း၊(သ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊(ဟ)သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဥပဒေနှင့်အညီပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ဠ)တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။<ပြင်ဆင်02.12.2016>အခန်း(၈)======”နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်းနှင့်အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း”၁၄။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ကျန်းမာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊မိမိ၏ဆန္ဒအလျောက်သော်လည်းကောင်းတာဝန်မှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။၁၅။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဦးနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လျှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန်လိုအပ်ပါကအဖွဲ့ဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုပြီးနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်းပြုနိုင်သည်-(က)တာဝန်မှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်တင်ပြချက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်း၊(ခ)အခန်း(၅)ပါလိုက်နာစောင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊(ဂ)တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရအရေးယူခံရခြင်း၊(ဃ)အခြားအရပ်ဒေသတစ်ခုခုသို့အမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊(င)ကွယ်လွန်ခြင်း၊(စ)ဤဥပဒေအခန်း(၃)တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသောရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အရည်အချင်းပျက်ယွင်းခြင်း။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၁၆။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဦးအားနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်း၊ယာယီခွင့်ခံစားခွင့်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍-(က)နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်တာဝန်မှရပ်စဲခြင်းကြောင့်လစ်လပ်သည့်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာအတွက်ပုဒ်မ၅၊၆နှင့်၇တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်၍ရက်ပေါင်း၃၀အတွင်းအစားထိုးခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည်။(ခ)အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသောရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏သက်တမ်းကာလသည်နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်တာဝန်မှရပ်စဲခြင်းခံရသူ၏ကျန်သက်တမ်းကာလအတွက်သာဖြစ်ရမည်။(ဂ)တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရသည့်ကာလတွင်ဖြစ်စေ၊နုတ်ထွက်ခြင်း၊တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း၊ကွယ်လွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းကြောင့်လစ်လပ်နေသည့်ကာလတွင်ဖြစ်စေ၊ယာယီခွင့်ခံစားခွင့်ပြုသည့်ကာလတွင်ဖြစ်စေသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ပုဒ်မ၇၊ပုဒ်မခွဲ(စ)အရဆန္ဒမဲဒုတိယအများဆုံးရရှိသည့်ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးဦးအားယာယီတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။ဆန္ဒမဲဒုတိယအများဆုံးရရှိသူကဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင်သင့်လျော်သည့်ကျေးရွာတာဝန်ခံသို့မဟုတ်ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးဦးအားယာယီတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၁၆-က။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဦးသည်ပုဒ်မ၁၅၊ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊(ဂ)နှင့်(စ)ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုအရတာဝန်မှရပ်စဲခံရပါကတစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဖြစ်သောသက်တမ်းနှစ်ကြိမ်တွင်ပါဝင်ရွေးချယ်ခံခွင့်မရှိစေရ။<ပြင်ဆင်02.12.2016>အခန်း(၉)======”ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ”၁၇။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတစ်လနှင့်အထက်ကျော်လွန်၍လာရောက်တည်းခိုနေထိုင်သူများရှိပါကမှတ်တမ်းထားရှိနိုင်ရန်အတွက်သတ်မှတ်နည်းလမ်းများနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံအသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၁၈။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူသည်အသံချဲ့စက်ဖွင့်လိုပါကသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှခွင့်ပြုမိန့်ရယူရမည့်အပြင်သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်။၁၉။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများသည်-(က)မှုခင်းများ၊ဒုစရိုက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍သက်ဆိုင်ရာသို့သတင်းပေးပို့ရမည်။(ခ)တိရစ္ဆာန်များစနစ်တကျမွေးမြူရန်သတ်မှတ်သည့်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရမည်။(ဂ)မွေးဖွားခြင်း၊သေဆုံးခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်စုပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခြင်းတို့ကိုသတင်းပို့ရမည်။၂၀။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူသည်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖျော်ဖြေမှု၊အပန်းဖြေအနားယူမှုလုပ်ငန်းများတည်ထောင်လိုပါကသက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူရမည့်အပြင်သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၂၁။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူသည်အခမ်းအနားများ၊အများပြည်သူဖျော်ဖြေသည့်ပွဲများ၊ပြပွဲများ၊ပြိုင်ပွဲများ၊ရိုးရာဓလေ့အရပြုလုပ်သည့်ပွဲများကိုကျင်းပလိုပါကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံအသိပေးတင်ပြရမည့်အပြင်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၂၂။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူသည်ဒေသခံပြည်သူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေထိခိုက်နစ်နာစေရန်ပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။၂၃။ဘေးအန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာကျရောက်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်သည့်အခါရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူသည်အများပြည်သူအကျိုးငှာတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုသည့်လုပ်ငန်းများကိုကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။အခန်း(၁၀)=======”ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများ၏အခွင့်အရေးများ”၂၄။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများသည်အောက်ပါအခွင့်အရေးများကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်-(က)နေအိမ်ဥပစာလုံခြုံမှုနှင့်ပစ္စည်းလုံခြုံမှုအခွင့်အရေး၊(ခ)ဘာသာသာသနာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခွင့်၊(ဂ)စာပေ၊ယဉ်ကျေးမှု၊အနုပညာနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများပြုစုပျိုးထောင်ခွင့်၊(ဃ)ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေး၊(င)ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေး၊(စ)လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေး။<ပြင်ဆင်02.12.2016>အခန်း(၁၁)======”ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ”၂၅။မည်သူမဆိုပုဒ်မ၂၀ပါတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ထိုသူကိုတစ်လထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ကျပ်သုံးသောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။၂၆။မည်သူမဆိုပုဒ်မ၂၁ပါတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ထိုသူကိုခြောက်လထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။၂၇။မည်သူမဆိုပုဒ်မ၁၈နှင့်ပုဒ်မ၁၉ပါတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ထိုသူကိုကျပ်ငါးထောင်ထက်မပိုသောငွေဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ငွေဒဏ်​ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါကခုနှစ်ရက်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၂၇-က။မည်သူမဆိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှထိုသူ၏ဆန္ဒအလျောက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲအကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေမည်ဟုခြိမ်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ပေးမည်ဟုခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြင့်ထိုသူ၏လုပ်အားသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအဓမ္မရယူခိုင်းစေမှုပြုလျှင်ထိုသူကိုတစ်နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။<ပြင်ဆင်28.03.2012>အခန်း(၁၂)=======”ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ငွေ”၂၈။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတွက်အောက်ပါချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ငွေများကိုသတ်မှတ်ပေးရမည်-(က)လစဉ်ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ငွေ၊(ခ)သက်တမ်းကာလအပြည့်တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ပါကတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းချီးမြှင့်ငွေ။အခန်း(၁၃)=======ရုံးအသုံးစရိတ်များ၂၉။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများအတွက်ရုံးအသုံးစရိတ်များသုံးစွဲနိုင်ရန်နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း၌မြို့နယ်အလိုက်သင့်လျော်သည့်ရန်ပုံငွေပမာဏကိုခွဲဝေသတ်မှတ်လျာထားရမည်။၃၀။ပုဒ်မ၂၉တွင်ခွဲဝေသတ်မှတ်ထားသောရန်ပုံငွေကိုရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့တင်ပြတောင်းခံပြီးစနစ်တကျသုံးစွဲရမည်။အခန်း(၁၄)========”ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုစာရေး”၃၁။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရန်အဓိကအထောက်အကူပြုရုံးဝန်ထမ်းမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုစာရေးဖြစ်သည်။၃၂။အဆိုပါရုံးဝန်ထမ်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-(က)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ညွှန်ကြားချက်အရအစည်းအဝေးဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊သတ်မှတ်သည့်နေ့ရက်၊အချိန်၊အစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပခြင်း၊(ခ)အစည်းအဝေးများတွင်အခမ်းအနားမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ဂ)အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများပြုစုခြင်း၊မှတ်တမ်းကိုရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်း၊(ဃ)အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ပါလုပ်ငန်းများကိုရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊(င)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ညွှန်ကြားချက်အရရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းထားရှိရမည့်စာရင်းဇယားများ၊ပုံစံများကောက်ယူခြင်း၊ပြုစုထားရှိခြင်း၊(စ)အခန်း(၁၂)ပါချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ငွေဆိုင်ရာငွေကြေးကိစ္စများ၊အခန်း(၁၃)ပါရုံးအသုံးစရိတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ငွေစာရင်းများရေးဆွဲခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ရငွေသုံးငွေအသုံးစရိတ်ပြန်တမ်းများတင်ပြခြင်းတို့ကိုရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြခြင်း၊(ဆ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှပေးအပ်သောတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။အခန်း(၁၅)=======”အထွေထွေ”၃၃။ပယ်ဖျက်<ပြင်ဆင်02.12.2016>၃၄။သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသည်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင်ထိရောက်စေရေးအတွက်အောက်ပါအတိုင်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရမည်-(က)လုံခြုံရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊(ခ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သူများအားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊(ဂ)မှုခင်းများနှင့်ဒုစရိုက်မှုများဖော်ထုတ်ခြင်း၊ဖမ်းဆီးခြင်း၊အရေးယူခြင်း၊သတင်းပေးပို့ခြင်း၊(ဃ)ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများအရဆောင်ရွက်ခြင်း။၃၄-က။(က)ကျေးရွာတာဝန်ခံနှင့်ရာအိမ်မှူးများသည်သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားလုံခြုံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်အကြံပေးခြင်း၊အထောက်အကူပြုခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။(ခ)ဆယ်အိမ်မှူးများသည်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏လုံခြုံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဦးဆောင်စီမံမှုနှင့်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။<ပြင်ဆင်02.12.2016>၃၅။ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လိုအပ်သောအထောက်အကူရရှိနိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြ၍စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်။၃၆။ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-(က)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်လိုအပ်သောနည်းဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။(ခ)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်လိုအပ်သောအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊အမိန့်၊ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထုတ်ပြန်နိုင်သည်။၃၇။မြို့များအက်ဥပဒေ(၁၉၀၇ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံအက်ဥပဒေအမှတ်၃)နှင့်ကျေးရွာအက်ဥပဒေ(၁၉၀၇ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံအက်ဥပဒေအမှတ်၆)တို့ကိုဤဥပဒေဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။(ပုံ)သိန်းစိန်နိုင်ငံတော်သမ္မတပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*